“ปศุสัตว์” เร่งเดินหน้าโครงการรักษาเสถียรภาพราคาหมูตามมติ Pig Board

อธิบดีกรมปศุสัตว์เผย ประชุมหารือกับโมเดิร์นเทรดและสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติเพื่อขับเคลื่อนโครงการรักษาเสถียรภาพราคาสุกรตามมติ Pig Board โดยโมเดิร์นเทรดพร้อมให้ Supplier รับซื้อหมูหน้าฟาร์มในราคาที่สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติแนะนำ ตลอดจนรับซื้อจากโรงฆ่าที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงฟาร์ม มั่นใจเป็นมาตรการที่จะทำให้ราคาหมูหน้าฟาร์มมีเสถียรภาพ ช่วยให้เกษตรกรรายย่อยอยู่ได้ โดยผู้บริโภคไม่เดือดร้อน

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่า ได้เป็นประธานในที่ประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนการรักษาเสถียรภาพราคาสุกรหน้าฟาร์ม พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ โดยหารือกับตัวแทนสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ นำโดยนาย สิทธิพันธ์ ธนเกียรติภิญโญ นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ และโมเดิร์นเทรด ได้แก่ ผู้บริหารจากบริษัท Makro Lotus Top Supermarket Foodland Go wholesale เป็นต้น

การประชุมหารือดังกล่าว เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ (Pig Board) ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 30 มกราคม 2567 มีเป้าหมายให้บรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรจากราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มต่ำกว่าต้นทุนการผลิต

ในที่ประชุม ตัวแทนฝ่ายโมเดิร์นเทรดและสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและได้ข้อสรุปกิจกรรมที่จะดำเนินการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้

1. โมเดิร์นเทรดทุกบริษัทใช้มาตรการขอความร่วมมือผู้จัดหาสินค้าแต่ละพื้นที่ (Supplier) ให้รับซื้อสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม สอดคล้องตามราคาที่สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติประกาศแนะนำ

2. โมเดิร์นเทรดทุกบริษัทจัดซื้อเนื้อและผลิตภัณฑ์สุกรจากโรงฆ่าหรือสถานที่รวบรวมตัดแต่งที่ได้มาตรฐานตามที่                     กรมปศุสัตว์ให้การรับรองและสามารถตรวจสอบย้อนแหล่งผลิตได้ถึงฟาร์ม

3. สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติแจ้งขอความร่วมมือจากเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรให้ขายสุกรมีชีวิตตามราคาที่สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติประกาศแนะนำ

4. บริษัท Makro แสดงความจำนงพร้อมรับซื้อซากลูกสุกรในรูปแบบแช่แข็งพร้อมปรุง เพื่อนำไปจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการทำหมูหัน ตามโครงการรักษาเสถียรภาพราคาสุกร

นายสัตวแพทย์สมชวนย้ำว่า โมเดิร์นเทรดทุกบริษัทและสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติให้ความร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขับเคลื่อนโครงการรักษาเสถียรภาพราคาสุกร โดยจะประสานข้อมูลกันอย่างใกล้ชิด สำหรับความร่วมมือในการขับเคลื่อนการรักษาเสถียรภาพราคาสุกรหน้าฟาร์มตามมติ Pig Board จะช่วยทำให้ราคาสุกรหน้าฟาร์มมีเสถียรภาพในระดับที่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยพออยู่ได้ ไม่ขาดทุน และไม่ทำให้ผู้บริโภคเดือดร้อน หากยังมีปัญหาอุปสรรคระหว่าง                   ทำกิจกรรม กรมปศุสัตว์จะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น กรมการค้าภายในเข้าร่วมช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรค                     โดยกรมปศุสัตว์ในฐานะเลขาคณะทำงานโครงการรักษาเสถียรภาพราคาสุกรจะเป็นเจ้าภาพติดตามผลอย่างต่อเนื่อง.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related News