ซีพีเอฟจิตอาสา รักษาสมดุลระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ ป่าชายเลนระยอง

(จังหวัดระยอง) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ผนึกความร่วมมือพนักงานในองค์กร “ลงมือทำ” เพื่อรักษาสมดุลระบบนิเวศป่าชายเลน และความหลากหลายทางชีวภาพ ทำกิจกรรมสร้างบ้านปลาเพื่อเป็นที่อาศัยของสัตว์น้ำวัยอ่อน เก็บขยะป่าชายเลน และซ่อมแซมสะพาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลนปากน้ำประแส จังหวัดระยอง หนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์ฟื้นฟูป่าชายเลน ในโครงการ “ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน”

กิจกรรมในวันนี้ (26 พ.ค.) ซีพีเอฟจิตอาสาจากสายธุรกิจต่างๆ ประมาณ 130 คน ทำกิจกรรมสร้างบ้านปลาใหม่ 2 จุด ด้วยการขุดดินเป็นแอ่งและล้อมด้วยไม้ไผ่ ขุดลอกดินที่ทับถมบ้านปลาของเดิมที่มีอยู่ 4 จุด กิจกรรมเก็บขยะบริเวณภายในและโดยรอบ ศูนย์การเรียนรู้ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลนปากน้ำประแส รวมทั้งกิจกรรมซ่อมแซมสะพานศูนย์การเรียนรู้ ฯ ความยาวประมาณ 300 เมตร โดยมี นายตรัยกัญจนภูมิ พรนิยมสิริ ประธานคณะทำงานยุทธศาสตร์ป่าชายเลนพื้นที่ภาคตะวันออก(จังหวัดระยอง) นายสุธี สมุทระประภูต ผู้อำนวยการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและปกป้องฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ ซีพีเอฟ นำพนักงาน ชุมชนตำบลปากน้ำประแส และนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม พร้อมด้วยสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีชุมชนตำบลปากน้ำประแส ร่วมกิจกรรม

นายตรัยกัญจนภูมิ พรนิยมสิริ ประธานคณะทำงานยุทธศาสตร์ป่าชายเลนพื้นที่ภาคตะวันออก(จังหวัดระยอง) ของซีพีเอฟ กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้ เกิดจากความตั้งใจของพนักงานซีพีเอฟซึ่งมาจากหลายสายธุรกิจ เห็นความสำคัญของการสร้างสมดุลระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ซีพีเอฟทำธุรกิจผลิตอาหาร ทรัพยากรธรรมชาติถือเป็นต้นทางของวัตถุดิบที่ เราต้องปกป้อง รักษา ดูแล ทั้งดิน น้ำ ป่าไม้และป่าชายเลน

พื้นที่ ต.ปากน้ำประแส จ.ระยอง เป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์ของซีพีเอฟ ในโครงการ ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนรวม 614 ไร่ ปัจจุบัน นอกจากดำเนินการสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้ว ได้ต่อยอดเป็นศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศ เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง และซีพีเอฟยังได้สนับสนุนการรวมตัวของชุมชนตำบลปากน้ำประแส พัฒนาสู่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีชุมชนตำบลปากน้ำประแส ช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

ซีพีเอฟ มีเป้าหมายเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ ผ่านการดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อม และมุ่งเน้นสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานในการลงมือทำ อาทิ โครงการ “ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน” ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2557 โดยระยะที่หนึ่ง (ปี 2557- 2561)ของโครงการ อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนในพื้นที่ยุทธศาสตร์ 5 จังหวัดไปแล้วรวม 2,400 ไร่ ปัจจุบันเข้าสู่ระยะที่สอง (ปี2562 –2566 ) มีเป้าหมายอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนเพิ่มเติมอีก 2,800 ไร่ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ระยอง และตราด ./

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related News