กรมปศุสัตว์ร่วมมือเครือข่ายกำชับมาตรการไม่รับซื้อข้าวโพดจากการเผาตามนโยบาย “ไม่เผา เราซื้อ” มุ่งแก้ปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 อย่างยั่งยืน

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลและนโยบายของร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีมาตรการกำชับห้ามนำเข้าข้าวโพดที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีการเผา และที่มีกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการเผา โดยมุ่งแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนและการแก้ปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 อย่างยั่งยืนนั้น กรมปศุสัตว์รับสนองนโยบายและได้ดำเนินการอย่างจริงจังเคร่งครัด

          นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมปศุสัตว์เร่งดำเนินการเพื่อหารือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 30 เมษายน 2567 ณ กรมปศุสัตว์ เพื่อภาคเกษตรมีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาหารปลอดภัยและผลิตได้อย่างยั่งยืน โดยร่วมหาแนวทางการจัดการวัตถุดิบอาหารสัตว์ เพื่อลดปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากกรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย สมาคมส่งเสริมผู้ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ ซึ่งจากการหารือได้มีแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 1) กรมวิชาการเกษตรทำแนวทางการรับรองกระบวนการผลิตข้าวโพดเมล็ดแห้งแบบไม่เผาโดยหลักเกณฑ์การรับรองผู้ที่ได้รับการรับรองจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวโพดเมล็ดแห้ง (GAP) และเพิ่มเติมกระบวนการผลิตข้าวโพดเมล็ดแห้งแบบไม่เผาตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กำหนด 2) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ทบทวนหลักเกณฑ์การปฏิบัติทางการเกษตร           ที่ดีสำหรับข้าวโพดเมล็ดแห้งแบบไม่เผา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวโพดเมล็ดแห้งแบบไม่เผา ซึ่งจะมีการจัดประชุมในวันที่ 9 พ.ค. 67 โดยใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.4402-2553 ฉบับเดิมมาปรับปรุงเพิ่มเติม ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวยังเป็นแบบสมัครใจ โดยจะมีการประเมินผลการดำเนินการก่อนจะมีการนำไปใช้แบบภาคบังคับ 3) กรมปศุสัตว์และสมาคม ร่วมประสานแจ้งหน่วยงานบริษัทต่างๆ ที่รับซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว์ให้รับซื้อและสนับสนุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่ไม่มาจากการเผาหรือเกี่ยวข้องกับการเผา และหาข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนพื้นที่ที่ได้มาตรฐาน GAP และไม่มีการเผา ไม่ได้มาตรฐาน GAP แต่มีการเผา/ไม่มีการเผา

          ทั้งนี้ ให้ทุกหน่วยงานร่วมมือกันดำเนินการอย่างเร่งด่วน นำข้อมูลและความคืบหน้าการดำเนินการมารายงานการประชุมครั้งหน้ากำหนดวันที่ 23 พฤกษาคม 2567 เพื่อปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับบริบทในพื้นที่และสภาพแวดล้อมของประเทศไทย สามารถแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนและลดปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 ได้อย่างยืนต่อไป ด้วยนโยบาย               “ไม่เผา เราซื้อ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related News